ติดต่อรับข่าวสาร  

  อีเมล์ของท่าน :

 

 

 
 
สนับสนุนโดย.........

 

ชมรมผู้ประกอบการรักษาความสะอาด
ยินดีต้อนรับสมาชิกผู้มีเกียรติทุกท่าน

รายชื่อคณะกรรมการบริหารชมรมผู้ประกอบการรักษาความสะอาด
ประจำปี 2554-2555

คุณสุชาติ โอวาทวรรณสกุล
บริษัท โอวาท โปร แอนด์ ควิก จำกัด

ประธานชมรมฯ

คุณมนัสนันท์ โอสถจันทร์
บริษัท โปรเกรส ฟาซิลิตีส์
แมนเนจเมนต จำกัด

รองประธานชมรมฯ

คุณวิชัย จริตวรางกูร
บริษัท เค.เอ็ม. อินเตอร์เทค จำกัด

เลขานุการ

คุณธนัญญา จันทร
บริษัท ไอเอสเอส ฟาซิลิตี้
เซอร์วิส จำกัด

ปฎิคม

คุณสรัลพร ยศเสถียรพรบริษัท นอเทอร์เบล จำกัด

นายทะเบียน

คุณเกษม แซ่ตั้ง
บริษัท เครื่องขัดไทย จำกัด

ที่ปรึกษา

โดยคณะกรรมการชุดใหม่ เริ่มปฎิบัติหน้าที่ ตั้งแต่ วันที่ 2 มกราคม 2554 เป็นต้นไป


 ชมรมผู้ประกอบการรักษาความสะอาด
โทร 02 907 4472 แฟกซ์ 02 907 4474 Email : cleaningclub.net@gmail.com